Naujienos

2019

12'4

Nekilnojamojo turto pirkimas ir pardavimas

Nekilnojamojo daikto pirkimo-pardavimo sandoris turi būti notarinės formos

Notaro patvirtintas sandoris turi didesnę įrodomąją galią ir gali būti nuginčytas tik
teisme. Notarinės formos nesilaikymas nekilnojamojo daikto perleidimo atveju sandorį
daro negaliojantį.
Nekilnojamojo daikto perleidimo sutartis gali būti tvirtinama pas bet kurį Lietuvoje
profesinę veiklą vykdantį notarą, nepriklausomai nuo Jūsų gyvenamosios vietos ar
daikto buvimo vietos. Notaras pasirenkamas sandorio šalių susitarimu.

Notaras yra tvirtinamos sutarties teisėtumo garantas

• Notaras, siekdamas įsitikinti tvirtinamo sandorio teisėtumu, prieš tvirtindamas
nekilnojamojo daikto pirkimo-pardavimo sandorį, patikrina valstybės registrus:
Gyventojų registrą, Neveiksnių ir ribotai veiksnių asmenų registrą, Nekilnojamojo
turto registrą, Hipotekos registrą ir Turto arešto aktų registrą. Taip įsitikinama, ar
nekilnojamojo daikto pardavėjas yra daikto savininkas, taip pat ar jis yra veiksnus
šioje srityje asmuo bei nėra sudaręs pagalbos priimant sprendimus sutarties, ar daiktas
nėra suvaržytas hipoteka, areštuotas bei ar jam nėra pritaikyti kiti disponavimo
apribojimai. Tokia tvarka padeda išvengti galimų sukčiavimo ir manipuliavimo nekilnojamuoju
turtu atvejų bei sutaupo turto pardavėjo laiką, nes nebėra reikalinga
pačiam užsisakyti pažymų, laukti, kol jos bus parengtos, bei atsiimti. Valstybės registrų
pateikiami duomenys ir išrašai tiek pat kainuoja juos užsakant notarui ar pačiam
žmogui. Pažymėtina, kad valstybės registruose kaupiami duomenys visiškai nepakeičia
rašytinių dokumentų, todėl tam tikrais atvejais notarui yra reikalinga pateikti
nuosavybės teisę pagrindžiančius (daikto įsigijimo dokumentus: sutartį, paveldėjimo
teisės liudijimą ir pan.) ar kitus papildomus dokumentus.
• Prieš tvirtindamas sutartį, notaras taip pat įsitikina, ar parduodamas turtas nėra laikomas
šeimos turtu, t. y. ar tai nėra Jūsų vienintelė turima gyvenamoji vieta, kurioje
gyvenate kartu su nepilnamečiais vaikais. Nustačius nurodytas aplinkybes, Jums bus
reikalinga iki nekilnojamojo daikto perleidimo sutarties notarui pateikti teismo leidimą
parduoti gyvenamąją patalpą.
• Notaras turi užtikrinti, kad būtų laikomasi visų teisės aktų reikalavimų, todėl, jei Nekilnojamojo
turto registre nurodyta, kad parduodamas butas, garažas ar kita patalpa
priklauso bendrijai, pardavėjas turės pateikti pažymą dėl atsiskaitymo su bendrija.
Taip pat turto įgijėjui siūloma įsitikinti, ar įgyjamas turtas yra be skolų (pvz., už vandenį,
elektrą ir pan.).
• Jei parduodamas turtas yra bendroji jungtinė sutuoktinių nuosavybė (pvz., įgytas
santuokoje), tokiu atveju sandoryje kaip pardavėjai turi dalyvauti abu sutuoktiniai ar
vienas iš jų, turintis kito sutuoktinio notariškai patvirtintą įgaliojimą.
• Jei daiktas yra dalinė savininkų nuosavybė ir vienas iš bendraturčių ketina jį parduoti
trečiajam asmeniui, turi būti įgyvendinta kitų bendraturčių pirmenybės teisė
įsigyti perleidžiamą daikto dalį. Šis principas leidžia sumažinti bendraturčių skaičių ir
užtikrinti efektyvesnį daikto naudojimą, valdymą ir disponavimą. Apie pirmenybės
teisės įgyvendinimą bendraturčiams turi būti pranešama raštu per notarą. Pranešime
nurodoma, už kokią kainą daiktas parduodamas ir kitos sąlygos, kurios turi
būti tapačios kaip ir tračiajam asmeniui, ketinančiam įsigyti parduodamą daiktą.
Jei bendraturčiai atsisako pasinaudoti savo pirmenybės teise pirkti arba šios teisės
neįgyvendina per vieną mėnesį, pardavėjas turi teisę parduoti savo dalį kitam
asmeniui. Pažeidus pirmenybės teisę, bendraturtis turi teisę teismo tvarka prašyti,
kad jam būtų perkeltos pirkėjo teisės ir pareigos.
• Sudarant žemės ūkio paskirties žemės sklypo pirkimo-pardavimo sutartį, notarui
turi būti pateikiami Lietuvos Respublikos žemės ūkio paskirties žemės įsigijimo
įstatyme numatyti dokumentai. Sudarant miškų ūkio paskirties žemės sklypo
pirkimo-pardavimo sutartį, notarui turi būti pateikiami Lietuvos Respublikos miškų
įstatyme numatyti dokumentai.
• Perkant nekilnojamąjį turtą už paskolą, notarui turi būti pateikiamas kreditoriaus
išduotas patvirtinimas apie paskolos suteikimą.
• Notaras, nustatęs, kad nekilnojamojo daikto pirkimo-pardavimo sutartis prieštarauja
teisės aktų reikalavimams ar neatitinka jų, privalo atsisakyti atlikti notarinį veiksmą.

Sutarties turinys

• Sudaromoje nekilnojamojo daikto pirkimo-pardavimo sutartyje nurodomi tikslūs
perleidžiamo daikto identifikaciniai duomenys, nurodyti Nekilnojamojo turto registre,
t. y. tiksli daikto vieta, unikalus numeris, paskirtis ir kt. Taip pat nurodomi tikslūs
sandorio šalių duomenys: vardai, pavardės, asmens kodai, gyvenamoji vieta. Sutartyje
aptariama, kokia nuosavybės forma daiktas yra įgyjamas: bendrosios jungtinės
sutuoktinių nuosavybės teise ar asmenine nuosavybės teise. Būtinas pirkimo-pardavimo
sutarties elementas yra kaina, t. y. už kokią sumą yra perleidžiamas daiktas.
• Kita iš būtinų sutarties sąlygų perleidžiant žemės sklypą, kuriame yra statinių, pastatų,
įrenginių ir pan., yra statinių nuosavybės teisės į juos perėjimo klausimas. Taip
pat perleidžiant pastatus, įrenginius ar kitokius nekilnojamuosius daiktus, būtina
aptarti pirkėjo teises į žemės sklypą, ant kurio jie stovi.

• Sutartyje taip pat privaloma aptarti nuosavybės teisės perėjimo momentą. Nuosavybės
teisė pirkėjui pereina nuo priėmimo-perdavimo akto pasirašymo momento.
Paprastai priėmimo-perdavimo aktas yra sudedamoji nekilnojamojo turto pirkimo-
pardavimo sutarties dalis, todėl nekilnojamasis daiktas pirkėjui pereina nuo sutarties
sudarymo. Sutarties šalims susitarus, kad daiktas pirkėjui bus perleidžiamas
ne iš karto, bet po kurio laiko, priėmimo-perdavimo aktas sudaromas atskirai.
• Pirkimo-pardavimo sutartyje privaloma aptarti ne tik daikto kainą, bet ir atsiskaitymo
sąlygas. Jei sutartyje numatoma, kad visa daikto kaina sumokama ne iš karto,
pvz., perkant būstą už paskolą, sutartyje numatyta tvarka ir terminais pradavėjas turi
patvirtinti, kad pirkėjas su juo yra atsiskaitęs, t. y. išduoti pakvitavimą. Šiuo atveju,
siekiant užtikrinti pardavėjo interesus, notaras perduoda informaciją Nekilnojamojo
turto registrui, kuriame uždedama apribojimo disponuoti įsigytu daiktu žyma. Pardavėjo
išduotas pakvitavimas yra pagrindas tokiai žymai išregistruoti. Siekiant įtvirtinti
pirkėjo ir pardavėjo interesų pusiausvyrą, kai atsiskaitymas pagal sutartį atliekamas
bankiniais pavedimais, siūlyta pirkimo-pardavimo sutartyje numatyti, kad,
pardavėjui sutartyje numatyta tvarka ir terminais neišdavus pakvitavimo, pirkėjas
sutarties įvykdymą gali pagrįsti notarui pateikdamas banko patvirtintus mokėjimo
pavedimus. Notaras tokiu atveju išduoda liudijimą apie visišką atsiskaitymą, kuris
yra pagrindas išregistruoti disponavimo apribojimus.
• Sutartyje taip pat numatomos kitos įstatyminės ir šalių susitartos pirkėjo ir pardavėjo
teisės ir pareigos bei garantijos.

Notaras perduoda duomenis apie sudarytus sandorius valstybės registrams

Siekiant užtikrinti „vieno langelio“ principą turto pirkėjams nebereikia patiems
kreiptis į Nekilnojamojo turto registro tvarkytoją (VĮ Registrų centrą) dėl sutarties
fakto ar nuosavybės teisių įregistravimo, visa tai atlieka notaras, patvirtinęs sandorį.
Taip pat, jei įgyjamas daiktas yra perkamas už paskolą ir įkeičiamas kreditoriui, notaras
apie sudarytos hipotekos sutarties faktą informaciją perduoda Lietuvos Respublikos hipotekos
registrui. Kaip ir valstybės registruose esančių duomenų tikrinimo atveju, taip
ir šiuo, notaras tarpininkaudamas tarp klientų ir valstybės registrų tvarkytojo iš klientų
surenka atlyginimą už valstybės registrų tvarkytojo suteiktas paslaugas ir perduoda jį
VĮ Registrų centrui.

Archyvo simbolis Archyvas

 • 2021 m. kovo mėn.
 • 2021 m. sausio mėn.
 • 2020 m. gruodžio mėn.
 • 2020 m. lapkričio mėn.
 • 2020 m. spalio mėn.
 • 2020 m. liepos mėn.
 • 2020 m. birželio mėn.
 • 2020 m. gegužės mėn.
 • 2020 m. balandžio mėn.
 • 2020 m. kovo mėn.
 • 2020 m. sausio mėn.
 • 2019 m. gruodžio mėn.
 • 2019 m. lapkričio mėn.
 • 2019 m. spalio mėn.
 • 2019 m. rugpjūčio mėn.
 • 2019 m. liepos mėn.
 • 2019 m. birželio mėn.
 • 2019 m. gegužės mėn.
 • 2019 m. balandžio mėn.
 • 2019 m. kovo mėn.
 • 2019 m. vasario mėn.
 • 2019 m. sausio mėn.
 • 2018 m. gruodžio mėn.
 • 2018 m. lapkričio mėn.
 • 2018 m. spalio mėn.
 • 2018 m. rugsėjo mėn.
 • 2018 m. liepos mėn.
 • 2018 m. birželio mėn.
 • 2018 m. gegužės mėn.
 • 2018 m. balandžio mėn.
 • 2018 m. kovo mėn.
 • 2018 m. vasario mėn.
 • 2018 m. sausio mėn.
 • 2017 m. gruodžio mėn.
 • 2017 m. lapkričio mėn.
 • 2017 m. spalio mėn.
 • 2017 m. rugsėjo mėn.
 • 2017 m. rugpjūčio mėn.
 • 2017 m. birželio mėn.
 • 2017 m. gegužės mėn.
 • 2017 m. balandžio mėn.
 • 2017 m. kovo mėn.
 • 2017 m. vasario mėn.
 • 2017 m. sausio mėn.
 • 2016 m. gruodžio mėn.
 • 2016 m. lapkričio mėn.
 • 2016 m. spalio mėn.
 • 2016 m. rugsėjo mėn.
 • 2016 m. birželio mėn.
 • 2016 m. gegužės mėn.
 • 2016 m. balandžio mėn.
 • 2016 m. kovo mėn.
 • 2016 m. sausio mėn.
 • 2015 m. gruodžio mėn.
 • 2015 m. lapkričio mėn.
 • 2015 m. spalio mėn.
 • 2015 m. rugsėjo mėn.
 • 2015 m. rugpjūčio mėn.
 • 2015 m. birželio mėn.
 • 2015 m. gegužės mėn.
 • 2015 m. balandžio mėn.
 • 2015 m. vasario mėn.
 • 2015 m. sausio mėn.
 • 2014 m. gruodžio mėn.
 • 2014 m. lapkričio mėn.
 • 2014 m. spalio mėn.
 • 2014 m. rugsėjo mėn.
 • 2014 m. liepos mėn.
 • 2014 m. birželio mėn.
 • 2014 m. gegužės mėn.
 • 2014 m. balandžio mėn.
 • 2014 m. kovo mėn.
 • 2013 m. gruodžio mėn.
 • 2013 m. lapkričio mėn.
 • 2013 m. spalio mėn.
 • 2013 m. rugsėjo mėn.
 • 2013 m. liepos mėn.
 • 2013 m. birželio mėn.
 • 2013 m. gegužės mėn.
 • 2013 m. balandžio mėn.
 • 2013 m. kovo mėn.
 • 2013 m. sausio mėn.
 • 2012 m. lapkričio mėn.
 • 2012 m. spalio mėn.
 • 2012 m. birželio mėn.
 • 2012 m. gegužės mėn.
 • 2012 m. kovo mėn.
 • 2011 m. gruodžio mėn.
 • 2011 m. lapkričio mėn.
 • 2011 m. spalio mėn.
 • 2011 m. birželio mėn.
 • 2011 m. gegužės mėn.
 • 2011 m. balandžio mėn.
 • 2011 m. kovo mėn.
 • 2011 m. vasario mėn.
 • 2010 m. lapkričio mėn.
 • 2010 m. spalio mėn.
 • 2010 m. rugsėjo mėn.
 • 2010 m. gegužės mėn.
 • 2010 m. balandžio mėn.
 • 2010 m. kovo mėn.
 • 2009 m. gruodžio mėn.
 • 2009 m. lapkričio mėn.
 • 2009 m. liepos mėn.
 • 2009 m. birželio mėn.
 • 2009 m. balandžio mėn.
 • 2009 m. kovo mėn.
 • 2009 m. vasario mėn.
 • 2009 m. sausio mėn.
 • 2008 m. gruodžio mėn.
 • 2008 m. lapkričio mėn.
 • 2008 m. spalio mėn.
 • 2008 m. rugsėjo mėn.
 • 2008 m. birželio mėn.
 • 2008 m. gegužės mėn.
 • 2008 m. balandžio mėn.
 • 2008 m. kovo mėn.
 • 2007 m. gruodžio mėn.
 • 2007 m. lapkričio mėn.
 • 2007 m. spalio mėn.
 • 2007 m. rugsėjo mėn.
 • 2007 m. rugpjūčio mėn.
 • 2007 m. liepos mėn.
 • 2007 m. birželio mėn.
 • 2007 m. gegužės mėn.
 • 2007 m. balandžio mėn.
 • 2007 m. kovo mėn.
 • 2007 m. vasario mėn.
 • 2007 m. sausio mėn.
 • 2006 m. gruodžio mėn.
 • 2006 m. lapkričio mėn.
 • 2006 m. spalio mėn.
 • 2006 m. rugsėjo mėn.
 • 2006 m. rugpjūčio mėn.
 • 2006 m. birželio mėn.
 • 2006 m. gegužės mėn.
 • 2006 m. balandžio mėn.
 • 2006 m. kovo mėn.
 • 2006 m. vasario mėn.
 • 2005 m. gruodžio mėn.
 • 2005 m. lapkričio mėn.
 • 2005 m. spalio mėn.
 • 2005 m. rugpjūčio mėn.
 • 2005 m. liepos mėn.
 • 2005 m. birželio mėn.
 • 2005 m. gegužės mėn.
 • 2005 m. balandžio mėn.
 • 2005 m. kovo mėn.