Paslaugos

Klaipėdos miesto pirmasis notarų biuras atlieka šiuos notarinius veiksmus:

Tvirtina rašytinius liudytojo parodymus

Išimtiniais atvejais, kai negalima arba sudėtinga apklausti liudytoją teismo posėdyje, bylą nagrinėjantis teismas turi teisę vertinti liudytojo raštu pateiktus parodymus, jeigu, teismo nuomone, atsižvelgiant į liudytojo asmenybę ir liudytinų aplinkybių esmę, tai nepakenks esminių bylos aplinkybių atskleidimui. Šalių iniciatyva liudytojas gali būti kviečiamas į papildomą apklausą teisme, kai tai būtina siekiant detaliau nustatyti bylos aplinkybes. Rašytiniai liudytojo parodymai duodami notaro akivaizdoje ir notaras juos patvirtina.

Prieš liudytojui duodant parodymus, notaras pasirašytinai supažindina asmenį su liudytojo teisėmis ir pareigomis, su atsakomybe už priesaikos sulaužymą ir kitų liudytojo pareigų nevykdymą ar netinkamą vykdymą. Liudytojo parodymuose turi būti nurodyta viskas, ką liudytojas žino byloje, ir turi vengti pateikti informaciją, kurios šaltinio liudytojas negali nurodyti. Liudytojas, duodamas parodymus, gali naudotis užrašais, jeigu jo parodymai susiję su skaičiais ar kitais duomenimis, kuriuos sunku atsiminti. Liudytojas parodymus duoda tik pats, neįtakojamas kitų asmenų. Liudytojas parodymus duoda notaro akivaizdoje. Notaras asmeniškai apklausia liudytoją ir užrašo jo parodymus bei juos patvirtina savo parašu ir antspaudu.